Odrastanje sa scenskom lutkom u zagrebačkom Dječjem vrtiću “Siget”

Organizirana lutkarska igra kao svakodnevni oblik rada u odgojno-obrazovnom procesu djece predškolske dobi istodobno u djetetu potiče i zaokružuje procese individuacije i socijalizacije. Ona otvara i stvara brojne stvaralačke putove, a može ostvariti i cjelovite spoznajne i umjetničke doživljaje.
Zbog kazališnog čina koji se uvijek događa sada i ovdje, sa skupinom ljudi/djece podijeljenom na one koji gledaju i slušaju i na one koji nešto govore, igraju ili predstavljaju, lutkarska igra otvara prostor stalne budnosti i protočnosti duhovnih, duševnih i spoznajnih sadržaja koji na taj način postaju dječjom svakidašnjicom.
Edukacijom deset odgojiteljica (stosatni seminar ABC LUTKARSTVA od rujna do prosinca 2006.) u zagrebačkom Dječjem vrtiću “Siget” učinjen je prvi korak realizacije projekta “odrastanje sa scenskom lutkom”.

Zasebni i postupno vođeni dijelovi projekta prožimaju se i u procesu individuacije (dozrijevanju ličnosti ili ostvarivanju psihološkog integriteta)
i u procesu socijalizacije (susretu s drugim/a).
To su:

INDIVIDUACIJA

• dramske igre (siječanj i veljača 2007.)

• rad na književnim tekstovima za djecu (ožujak 2007.)

• osobno stvaralaštvo djece/pojedinačne lutkarske etide (travanj i svibanj 2007.)

SOCIJALIZACIJA

• lutkarska dječja radionica /skupne lutkarske etide (svibanj i lipanj 2007.)- lutkarska radionica odgojitelja:

a) tjedni lutkarski programi likova-lutaka odgojitelja/priprema i realizacija

b) pričanje i igranje priča s lutkom/priprema

(a + b od rujna do prosinca 2007. te kontinuirano/dva puta tjedno, od veljače do lipnja 2008.)

• komorna lutkarska predstava profesionalnog lutkarskog kazališta u dječjem vrtiću (izbor pedagoga/odgojitelja, priprema djece i recepcija/doživljaj predstave)

• Odlazak djece u Zagrebačko kazalište lutaka (izbor pedagoga/odgojitelja, priprema djece i recepcija/doživljaj predstave)

Sudionici projekta: odgojiteljice/polaznice 7.ABC lutkarstva (Davorka Mihelin, Zlatja Badžek, Diana Dragaš, Ines Večei, Jasna Arko, Franka Santini, Nikolina Romić, Marita Grbavac, Draženka Đuranec i Bernada Sabljak), pedagoginja Verona Đurđević, ravnateljica Katarina Kolenković, roditelji djece (četiriju odgojnih skupina) i mentorica, mr. sc. Zdenka Đerđ.

PROGRAM LUTKARSKIH IGRI I ETIDA U DV SIGET, ALEJA POMORACA 18, ZAGREB (od veljače do lipnja 2008.)